કોરોના અપડેટ : પંચમહાલ જીલ્લામાં છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ૨૮ કોરોના પોજેટીવ કેસ આવ્યા સામે., ૭ દર્દીઓએ આપી કોરોનાને મ્હાત.

પંચમહાલ જીલ્લામાં છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ૨૮ કોરોના પોજેટીવ કેસ આવ્યા સામે. અને ૭ દર્દીઓએ આપી કોરોનાને મ્હાત.

કોરોના અપડેટ  : પંચમહાલ જીલ્લામાં  છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ૨૮ કોરોના પોજેટીવ કેસ આવ્યા સામે., ૭ દર્દીઓએ આપી કોરોનાને મ્હાત.

પંચમહાલ જીલ્લામાં  છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ૨૮ કોરોના પોજેટીવ કેસ આવ્યા સામે. અને ૭  લોકોએ કોરોનાને આપી મ્હાત. પંચમહાલ જીલ્લમાં કુલ કોરોના સંક્રમીતોનો આંક ૪૩૩૭ જેમાંથી ૩૯૯૨ દર્દીઓ રીકવર થયા.