ગોધરામાં નોટરી પાસે સ્ટેમ્પપેપર પર ખોટી નાણાની કબુલાત કરાવીને કરેલી ચેક રીટર્નની ખોટી ફરિયાદમાં આરોપીને નિર્દોષ ઠરાવતી અદાલત.

ગોધરામાં નોટરી પાસે સ્ટેમ્પપેપર પર ખોટી નાણાની કબુલાત કરાવીને કરેલી ચેક રીટર્નણી ખોટી ફરિયાદમાં આરોપીને નિર્દોષ ઠરાવતી અદાલત.

ગોધરામાં નોટરી પાસે સ્ટેમ્પપેપર પર ખોટી નાણાની કબુલાત કરાવીને કરેલી ચેક રીટર્નની ખોટી  ફરિયાદમાં આરોપીને નિર્દોષ ઠરાવતી અદાલત.

ગોધરામાં નોટરી પાસે સ્ટેમ્પપેપર પર ખોટી નાણાની કબુલાત કરાવીને

કરેલી ચેક રીટર્નણી ખોટી ફરિયાદમાં આરોપીને નિર્દોષ ઠરાવતી અદાલત.