વડોદરા

કોરોના અપડેટ  : પંચમહાલ જીલ્લામાં  છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ૨૮ કોરોના પોજેટીવ કેસ આવ્યા સામે., ૭ દર્દીઓએ આપી કોરોનાને મ્હાત.

કોરોના અપડેટ : પંચમહાલ જીલ્લામાં છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ૨૮ કોરોના...

પંચમહાલ જીલ્લામાં છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં ૨૮ કોરોના પોજેટીવ કેસ આવ્યા સામે. અને ૭ દર્દીઓએ...